NederlandReview

  Nederlandse Energie Maatschappij | NLE
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (18)

  5.6
  56% Zou hier weer kopen!

  Bestellen

  5.8

  Service

  4.8

  Prijs

  5.8

  Leveren

  5.8

  Meer info over Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

  Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

  De Nederlandse Energie Maatschappij, kortweg NLE, bestaat sinds 2005. In het jaar daarvoor werd de gas- en energiemarkt geliberaliseerd, zodat consumenten zelf konden gaan beslissen van welke energieleverancier zij hun elektriciteit en gas wilden betrekken. Daardoor kwamen allerlei nieuwe energiebedrijven op, waaronder NLE. NLE is één van de goedkopere leveranciers van elektriciteit in Nederland. Naast de prijs willen veel Nederlandse consumenten ook weten hoe 'groen' de geleverde stroom is. NLE geeft op hun website aan eerlijk te willen zijn over duurzame energie. Daarom staat er een artikel op de site om uit te leggen hoe groen groen precies is. Hoe werkt dat eigenlijk? Hier gaan we er verder op in.

  Waar komt groene energie vandaan?
  Simpel gezegd: groene energie gaat niet over de stroom die bij de meterkast uw huis binnenkomt. Groene energie gaat over de verhoudingen waarin energie in Europa uit diverse bronnen opgewekt wordt. Als u overschakelt van grijze naar groene bronnen, komt er dus niet ineens andere stroom uit uw stopcontact. Om hun energie groen te mogen noemen, moet een energieleverancier beschikken over Garanties van Oorsprong (GvO's). Dit zijn certificaten waarmee hij kan aantonen dat de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie. Deze GvO's kan elke leverancier kopen van andere bedrijven die bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale hebben.

  In Nederland is er een tekort aan duurzame energie. In 2014 had 63% van de huishoudens een contract voor groene stroom, terwijl slechts 12% van de in Nederland opgewekte stroom groen was. In Scandinavië, waar veel waterkrachtcentrales staan, is een overschot aan GvO's. Veel Nederlandse energiebedrijven kopen dus die Scandinavische GvO's, zodat ze hun energie groen kunnen noemen. Voor de consumenten daar zijn die GvO's niet van belang, zij weten dat hun stroom groen is omdat die uit de waterkrachtcentrale in de buurt komt. Omdat het aanbod van die GvO's zoveel groter is dan de vraag, kosten ze de energiebedrijven die ze kopen maar heel weinig geld. Op papier komt uw groene stroom dus uit een waterkrachtcentrale in Scandinavië, maar in de praktijk wordt deze natuurlijk gewoon opgewekt in de kerncentrale in Borssele of de gas- of kolencentrale in de Eemshaven.

  Impuls aan groene energie?
  De gedachte achter groene energie is dat als zoveel mogelijk consumenten een contract afsluiten voor groene energie, er vanzelf geïnvesteerd moet worden door energieproducenten in duurzaam opgewekte energie om de vraag bij te houden. Maar die bovengenoemde waterkrachtcentrales staan al heel lang in Scandinavië, en voorlopig blijven die nog wel genoeg GvO's produceren om aan de vraag te voldoen. De nood om duurzame energiebronnen te exploiteren, is voor de energiebedrijven dus nog helemaal niet zo hoog. De investering in duurzame energie waarop de afnemer van groene stroom hoopt, blijft daardoor uit.

  Het stroometiket
  Energiebedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht elk jaar een stroometiket te publiceren. Daarop geven zij aan uit welke bronnen in het voorafgaande jaar hun stroom werd opgewekt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert deze gegevens. Overigens is het bij het lezen van deze stroometiketten soms nog wel opletten geblazen. Leveranciers die verschillende pakketten leveren, publiceren uiteraard graag de energie van hun 'groene' pakket eerst, met een aandeel duurzame energie van honderd procent. Maar om te weten te komen hoe duurzaam het bedrijf in zijn geheel is, moet je natuurlijk naar het totaal van alle geleverde energie kijken. Een maatschappij die een tiende van hun stroom als groene stroom vermarkt en de rest in contracten voor grijze stroom onderbrengt, is per saldo niet erg duurzaam.

  NLE geeft zelf in het stroometiket van 2015 op, dat hun stroom geheel van groene oorsprong is. 93% uit water, en 7% uit wind. Die 93% is dus waarschijnlijk voor een groot gedeelte, zo niet geheel, gecertificeerd met aangekochte GvO's. Helaas geven ze niet aan welk deel van die energie uit water uit het buitenland afkomstig is. Voor wind geeft het etiket ook geen specifieke cijfers, maar wel een taartdiagram waaruit af te lezen is dat ongeveer een derde deel uit het buitenland komt. Ongeveer 4,67% van het totaal van de door hen geleverde energie is dus afkomstig van Nederlandse windturbines.

  Energie uit binnen- of buitenland
  Waarom is het belangrijk of energie uit Nederland komt of uit het buitenland? In principe maakt dat natuurlijk niets uit, als de energie maar duurzaam opgewekt wordt. Maar als meer consumenten vragen om in Nederland geproduceerde elektriciteit, worden de GvO's steeds schaarser en daardoor meer waard. Dat geeft energiemaatschappijen een stimulans om te investeren in nieuwe energieopwekking uit duurzame bronnen, zodat het aandeel groen opgewekte stroom stijgt en het op den duur niet meer loont om centrales aan de gang te houden die niet duurzaam zijn.

  Windenergie veilig voor dieren?
  Een bezwaar overigens dat een rol speelt bij het al dan niet milieuvriendelijk zijn van windenergie, is of windturbines gevaarlijk zijn voor dieren, met name vogels. Organisaties als Vogelbescherming Nederland en Greenpeace stellen dat windturbines wel een risico vormen voor vogels, maar dat dit geen belemmering hoeft te vormen om deze duurzame energiebron te benutten. Vogels kunnen zich doodvliegen tegen de mast of de wieken, ze kunnen turbines als barrière zien tijdens de trek waardoor ze om moeten vliegen en daardoor tijd en energie verspillen, en foerageergebieden kunnen verloren gaan.

  Toch is de sterfte veroorzaakt door windturbines slechts een fractie van het aantal vogels dat bijvoorbeeld jaarlijks door huiskatten wordt gedood of omkomt in het verkeer. En milieu-effecten van klimaatverandering ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen zouden een veel grotere invloed op vogelsterfte uitoefenen. Door gedegen onderzoek voorafgaand aan plaatsing van windturbines kunnen veel problemen worden voorkomen. Ook de sterfte onder vleermuizen is niet bijzonder groot, en valt te beperken door maatregelen ten aanzien van het plaatsen van windturbines, en het gebruik ervan. Door ze stil te zetten op de, vrij nauwkeurig te bepalen, momenten dat er vleermuizen vliegen, bijvoorbeeld.

  Van windparken op zee hebben vleermuizen natuurlijk helemaal geen hinder. Vissen en zeezoogdieren trouwens ook niet, blijkt uit onderzoek. Tijdens de bouw mijden sommige soorten de locatie, en daarna kan het windpark zelfs een positieve invloed hebben doordat het een habitat toevoegt waar vissen goede leefomstandigheden kunnen vinden, en doordat er een zone ontstaat waar niet gevist kan worden. Het heien dat noodzakelijk is voor de aanleg van een windpark zou schadelijk kunnen zijn voor bruinvissen, maar die verlaten tijdens de bouwwerkzaamheden die daaraan voorafgaan de locatie al. Staan de turbines er eenmaal, dan zwemmen de bruinvissen er rustig tussendoor.

  Groenste stroomleveranciers in kaart gebracht
  Terug naar hoe groen energieleveranciers zijn. De Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE deden in 2014 onderzoek naar zevenendertig bedrijven om vast te stellen wat de groenste energieleverancier is. Zij maakten een rangschikking waarin ze onderscheid maken tussen voorlopers, volgers en vervuilers. De voorlopers zetten zich actief in voor een overstap op duurzame energie; zij bouwen bijvoorbeeld geen nieuwe kolencentrales, maar wel windturbines. De volgers doen dat niet, maar zij investeren ook niet rechtstreeks in grijze stroom. De vervuilers investeren nog in de opwekking van grijze stroom door de bouw van kern- of kolencentrales. De cijfers lopen uiteen van 10 voor de groenste voorlopers tot 3,0 voor de laagste positie (RWE/Essent). NLE scoort een 4,5 en staat op de twintigste plaats. 

  Groene energievergelijker
  WISE (World Information Service on Energy), een van de partners uit het in de vorige alinea genoemde onderzoek, biedt een groene energievergelijker. Websites om elektriciteitstarieven te vergelijken zijn er al heel veel, maar deze rangschikt de energiebedrijven op duurzaamheid. Daaruit blijkt overigens ook dat je met groene stroom niet per se duurder uit bent dan met grijze stroom; de energiecontracten die bovenaan staan in de rangschikking op duurzaamheid, zijn soms goedkoper dan minder duurzame concurrenten. Overigens verrekent de vergelijker welkomstkortingen die je krijgt wanneer je overstapt met het jaarbedrag. De website biedt tevens een overstapservice.

  Openheid of duurzaamheid
  NLE propageert dus openheid over groene energie en geeft op de website keurig aan hoe er, volkomen legaal, gesjoemeld wordt en hoe grijze energie groen gemaakt wordt met GvO's. Ook door henzelf. Ze vertellen dus de waarheid, wat op zich te prijzen is, maar dat wil nog niet zeggen dat ze actie ondernemen om de situatie te verbeteren. Ze noemen hun aanbod van energie met GvO's van buitenlandse waterkrachtcentrales een 'beetje groen', maar zonder verdere informatie kan het dus heel goed zijn dat de stroom die u als klant van NLE afneemt is opgewekt in de kolencentrale bij u in de buurt.

  Het zou natuurlijk mooi zijn als NLE investeert in duurzaam opgewekte energie. Het bedrijf zegt op de website de traditionele energieleveranciers uit te dagen en de markt scherp te houden. Dat kan uitstekend door in te zetten op duurzame energie. NLE beweert dat hun transparantie de volgende stap is om de energiemarkt open te breken; met daar achteraan de belofte 'u hoort nog van ons'. De consument die hecht aan duurzame energie, houdt NLE daar graag aan en hoopt op nog een stap; de overstap naar echt groene energie. Investering in het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen, zodat afgestapt kan worden van vervuilende centrales die afhankelijk zijn van bronnen die op termijn uitgeput raken. We wachten met spanning af.


  Bekijk ervaringen van Nederlandse Energie Maatschappij | NLE