NederlandReview

  Essent
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (25)

  6.2
  52% Zou hier weer kopen!

  Bestellen

  6.4

  Service

  5.6

  Prijs

  5.4

  Leveren

  7.2

  Meer info over Essent

  Essent
  Essent is sinds het eerste halfjaar van 2016 onderdeel van innogy. De naam van deze nieuwe internationale groep energiedienstverleners combineert de woorden 'innovatie', 'energy' en 'technology'. Het bedrijf wil staan voor de energie van de toekomst; groen, decentraal en digitaal. Daarbij is niet onmiddellijk duidelijk wat men onder digitaal verstaat. Het zou kunnen dat men doelt op de inzet van slimme thermostaten, die met een smartphone of tablet te bedienen zijn. Met decentrale energieopwekking bedoelt men opwekking buiten de grote energiecentrales; vandaar het aanbod van Essent aan zonnepanelen en de samenwerking met boeren die een biogas-installatie bij hun bedrijf hebben staan.

  Dat Essent ook wil inzetten op groene energie is goed nieuws. Het bedrijf heeft behoorlijk onder vuur gelegen vanwege een gebrek aan duurzaamheid. Essent is voor 30% eigenaar van de kerncentrale in Borssele en heeft in 2015 nog een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven in Groningen in bedrijf genomen. Essent is de grootste producent van groene energie in Nederland, maar ook de grootste producent van grijze energie. In de ranglijst van groene energieleveranciers die de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE opstelden naar aanleiding van hun onderzoek naar zevenendertig ondernemingen in 2014 staat Essent met een rapportcijfer van 3,0 op de laatste plaats.

  Energieopwekking door RWE
  RWE, het bedrijf waar Essent onderdeel van uitmaakt, is een van de grootste energiebedrijven van West-Europa. Het heeft zo'n veertien installaties voor gas, acht voor steenkool, drie voor biomassa, elf voor  bruinkool, zeven waterkrachtcentrales, vijf kerncentrales, en nog negen overige installaties, waaronder warmtekracht- en oliegestookte centrales. Overigens zijn sommige installaties met elkaar verenigd in één centrale, bijvoorbeeld als gecombineerde gas- en steenkoolcentrale, of de Amercentrale in Geertruidenberg die zowel steenkool als biomassa verstookt. In Nederland heeft RWE vier middelgrote warmtekrachtcentrales, maar die liggen voor onbepaalde tijd allemaal stil omdat zij op dit moment niet rendabel te exploiteren zijn.

  Kerncentrale Borssele
  In 1994 besloot de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele op Zuid-Beveland in 2003 gesloten zou moeten worden. Die in Dodewaard werd in 1997 gesloten; daarmee was Borssele de enige overgebleven kerncentrale in Nederland. Deze centrale werd in 1973 in bedrijf genomen en had een beoogde levensduur van dertig jaar. In het jaar 2000 werd de geplande sluiting echter teruggedraaid en er werd besloten de kerncentrale nog tien jaar langer te laten draaien.

  In 2006 hebben vervolgens de regering en de eigenaren van de centrale, Essent en DELTA, in een convenant vastgelegd dat de sluiting in 2033 plaats zal vinden. Essent en DELTA zullen tweehonderdvijftig miljoen euro in een fonds voor duurzame energie steken en de centrale moet tot de vijfentwintig procent veiligste vergelijkbare kerncentrales van Europa, de VS en Canada samen behoren. De kerncentrale in Borssele produceert normaal gesproken ongeveer vier procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie. Wanneer de centrale stilligt voor onderhoud, loopt de productie natuurlijk terug; dat was bijvoorbeeld in 2013 gedurende bijna drie maanden het geval.

  Stroometiket van Essent
  Sinds 2005 moeten energiebedrijven elk jaar publiceren welke bronnen zij in het voorafgaande jaar gebruikt hebben voor het opwekken van stroom. Dit heet het stroometiket. Het stroometiket van Essent voor 2015 is opgedeeld in Groene Stroom, Windstroom en Gewone Stroom. Windstroom is het eenvoudigst: dat werd geheel opgewekt uit windenergie van turbines in Nederland. De Groene Stroom was voor 14,1% afkomstig van Nederlandse windturbines, voor 14,2% uit biomassa-installaties in Nederland, voor 1% uit waterkracht in Nederland (RWE is eigenaar van de waterkrachtcentrale Linne, bij de Clauscentrale even ten zuiden van Roermond), voor 0,1% uit binnenlandse zonne-energie en voor 70,6% uit buitenlandse waterkrachtcentrales.

  De Gewone Stroom was voor 33,8% afkomstig van aardgas, voor 53,9% kolen, voor 5,0% kernenergie, en dan staat er nog 7,3% overig op het stroometiket. Kijken we naar de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent aan al hun klanten leverde over 2015, dan is het gedeelte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 74,5%, waaronder 55,8% uit buitenlandse waterkrachtcentrales. 25,5% van Essents elektriciteit komt dus uit gas-, kolen-, kern- en overige (onder andere afval- en oliegestookte) centrales. Daarbij rijst de vraag hoe het zit met die buitenlandse waterkrachtcentrales; leveren de Duitse centrales van RWE hier in Nederland stroom bij Essent-klanten, of worden hiervoor GvO's verhandeld?

  Garanties van Oorsprong
  Een Garantie van Oorsprong ofwel een GvO is een bewijs dat energie uit een bepaalde bron is opgewekt; het gaat dan om hernieuwbare energiebronnen of warmtekracht-koppelinstallaties. GvO's kunnen echter, los van de levering van elektriciteit, verhandeld worden. Een energiebedrijf kan dus GvO's kopen van een ander energiebedrijf dat elektriciteit opwekt uit duurzame bronnen en mag dan zijn stroom groen noemen, ongeacht uit welke bron het zelf zijn elektriciteit heeft opgewekt. Zo wordt 'grijze' stroom, opgewekt uit fossiele brandstoffen, vergroend. 

  Vooral in Scandinavië worden veel GvO's van waterkrachtcentrales verkocht. De consumenten van energiebedrijven daar vragen niet om groene stroom, zij weten immers wel dat de aan hen geleverde elektriciteit uit de waterkrachtcentrale komt. Zodoende kunnen de bijbehorende GvO's, die in zeer ruime mate voorhanden zijn, goedkoop ingekocht worden door energiebedrijven die zelf elektriciteit uit fossiele brandstoffen opwekken. Door het ruime aanbod van GvO's ontstaat er geen impuls voor energiebedrijven om te investeren in nieuwe, duurzame technieken zoals windenergie, waardoor vervuilende en fossiele brandstoffen opsouperende centrales blijven draaien of zelfs nieuw gebouwd worden. 

  Ranglijst groenste stroomleverancier
  Zoals eerder in dit artikel beschreven hebben enkele organisaties op het gebied van natuur en milieu hun krachten gebundeld met de Consumentenbond en een ranglijst opgesteld van zevenendertig onderzochte elektriciteitsleveranciers om te zien welke de groenste was. Er werd gekeken hoe duurzaam de opgewekte of ingekochte stroom, de verkoop aan de afnemers en het investeringsbeleid  waren. Er werden strafpunten toegekend voor kolen, gas en kernenergie, en duurzaamheidspunten voor gebruik van en vooral investering in hernieuwbare bronnen: zonne- en windenergie en opwekking uit gecertificeerde biomassa. Er werd onderscheid gemaakt in voorlopers, volgers en vervuilers. 

  Voorlopers zetten zich actief in voor de overstap op duurzame energie; zij bouwen bijvoorbeeld geen nieuwe centrales voor fossiele brandstoffen. Vervuilers doen dat wel. De laatste plaats van Essent met rapportcijfer 3,0 wordt vooral gebaseerd op het aandeel in de kerncentrale Borssele, de nieuwbouw van de in 2015 in bedrijf genomen Eemshavencentrale en aanname dat de energie uit buitenlandse waterkrachtcentrales de inkoop van losse GvO's betreft. De aanbouw van windturbines staat overigens wel vermeld in het factsheet; hoeveel duurzaamheids- en strafpunten elk item oplevert, staat daar helaas niet in dus uit het factsheet wordt niet duidelijk hoe het nieuwe windpark de totale score van Essent beïnvloedt.

  Windenergie van Essent
  In het stroometiket van 2015 staat aangeduid dat van de totale elektriciteitslevering van Essent ruim tien procent afkomstig is uit Nederlandse windenergie. De website van Essent meldt dat zij de grootste elektriciteitsproducent uit wind zijn in Nederland, via windparken in Nederland en Duitsland. RWE wil zijn capaciteit in deze categorie sterk uitbreiden en is actief met windenergie in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen, aldus Essent. Wie denkt dan eenvoudig meer informatie over hun windparken te kunnen vinden, komt echter bedrogen uit.

  De website van RWE heeft een deel waar alle locaties (in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië) van hun elektriciteitscentrales in beschreven staan en een overzicht van centrales per bron, maar meldt in beide gek genoeg niets over windenergie. RWE beschrijft steenkool, gas, biomassa, bruinkool, kernenergie, waterkracht en 'overige'. In die laatste categorie staan bijvoorbeeld afval- en oliegestookte centrales, maar geen windparken. Op de website van innogy is wel snel een artikel te vinden over de bouw van een windpark in de Noordoostpolder, maar vervolgens loopt het spoor dood. Een prominente plek in het aanbod lijkt er voor de reeds bestaande windturbines niet te zijn, als je afgaat op de informatievoorziening online.

  Controverse rond biomassa
  In 2011 kreeg Essent kritiek op het gebruik van biomassa in hun centrales. Deze biomassa bestaat grotendeels uit houtpellets, waarvoor bos in Canada gekapt wordt. Essent reageerde op deze kritiek door onder andere te stellen dat hun houtpellets een Green Gold Label-certificering hebben en dus duurzaam zijn, dat zij ook veel pellets gebruiken uit hun eigen fabriek in Georgia (VS) en dat veel van het hout afkomstig is uit bos dat door een kever is aangetast, waardoor het toch al afstierf. 

  Greenpeace reageerde door te wijzen op zwaktes van het Green Gold Label, op het feit dat het merendeel (60%) van de pellets afkomstig was uit Canadees bos ongeacht de eigen productie, en op het vrijgeven van bos door de Canadese autoriteiten voor houtkap ten behoeve van houtpellets waarvan meer dan 60% niet in door de betreffende kevers aangetast gebied ligt. Verder wijst Greenpeace erop dat de houtkap dan wel niet in beschermde bossen plaatsvindt, maar dat er alsnog grote arealen natuurlijk bos verdwijnen die niet door toewijzing van bijvoorbeeld een status als nationaal park beschermd zijn.

  Essent vermeldt overigens op hun website plannen van RWE om in Duitsland een houtproductiebos ten behoeve van biomassa-installaties aan te leggen ter grootte van honderd vierkante kilometer. De pagina die verwijst naar meer informatie over biomassa is helaas van de website verwijderd. De RWE-site verschaft jammer genoeg ook geen duidelijkheid; de pagina over de Amercentrale, waar houtpellets bijgestookt worden, heeft wel artikelen over biomassa maar niet over de aanleg van nieuw bos.  Wellicht wordt met de komst van innogy de toekomst van Essent niet alleen groener, maar ook beter inzichtelijk.


  Bekijk ervaringen van Essent